ALGEMENE VOORWAARDEN Frozen Brothers B.V.
GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL ONDER NR. 60971878

I. ALGEMEEN

Artikel 1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Frozen Brothers B.V., verder te noemen “FB”, gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten met een natuurlijke of rechtspersoon, verder te noemen “klant”. Algemene voorwaarden die de klant gebruikt of pleegt te gebruiken gelden niet in de rechtsverhouding met FB en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 2
Offertes, prijscouranten en overige mededelingen van FB zijn vrijblijvend en binden haar niet. De directie van FB behoudt zich te allen tijde het recht voor om een door haar personeel met de klant afgesloten overeenkomst binnen een termijn van 8 dagen te annuleren. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden FB slechts indien deze schriftelijk door haar zijn bevestigd.

 

Artikel 3
Bij verschil tussen een schriftelijke bestelling of opdracht en de schriftelijke bevestiging daarvan door FB geldt uitsluitend de schriftelijke bevestiging zijdens FB, tenzij daarin sprake is van een kennelijke vergissing.

 

Artikel 4
FB is gerechtigd van een klant een haar passende zekerheidstelling te verlangen en in afwachting daarvan de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

 

Artikel 5
Indien van FB als gevolg van niet toerekenbare tekortkoming of bijzondere omstandigheden in redelijkheid nakoming van een met haar gesloten overeenkomst niet verwacht kan worden, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Indien deze omstandigheden langer dan twee maanden duren, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomt betreffende de door deze omstandigheden getroffen zaken te ontbinden zonder over en weer aanspraak op vergoeding van enige schade te hebben.

 

Artikel 6
1. De prijs die de klant aan FB dient te voldoen is die prijs die op basis van door de klant verstrekte gegevens in dezen is aangeboden. Indien FB met een klant een duurovereenkomst heeft gesloten, behoudt FB zich het recht voor om de prijs, telkens na ommekomst van een jaar, eenzijdig te wijzigen.
2. Verzendkosten zijn gratis bij bestellingen boven de € 150,-. Onder eerder genoemde bedrag hanteert FB verzendkosten.
3. De vermelde prijzen zijn definitieve prijzen en exclusief BTW.

 

Artikel 7
Behoudens andersluidende afspraak in de overeenkomst dienen betalingen aan FB netto plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, zijnde deze termijn een fatale termijn ongeacht eventuele reclames zijdens de klant. De klant is niet gerechtigd tot enige korting of schuldverrekening.

 

Artikel 8
Bij niet tijdige betaling is de klant aan FB over de openstaande hoofdsom een rente verschuldigd van 1 % per maand, een gedeelte van een maand daaronder begrepen. Indien de klant met betaling in gebreke is, verkeert deze van rechtswege in verzuim, en FB haar vordering aan derden ter incasso uit handen geeft, is de klant tevens verschuldigd alle te maken buitengerechtelijke kosten, zulks met een minimum van € 100,– en alle gerechtelijke kosten, met inbegrip van advocaatkosten, deurwaarderskosten en griffierechten en dergelijke.

 

Artikel 9
Alle vorderingen van FB worden terstond in hun geheel opeisbaar en op de hiervoor omschreven voet rentedragend indien de klant in staat van faillissement wordt verklaard, door hem
(voorlopige) surseance van betaling of toepassing van de WSNP wordt verzocht, hij zijn bedrijfsactiviteiten beëindigt of substantieel vermindert of verkoopt of overdraagt, dan wel indien de klant op enigerlei (andere) wijze de vrije beschikking dan wel beheer over zijn vermogen verliest. De klant dient FB van een conservatoire of executoriale beslaglegging op zaken die nog in eigendom aan FB toebehoren onmiddellijk te informeren onder toezending van kopieën van de beslagbescheiden; de klant dient de deurwaarder te wijzen op het bestaan van een eigendomsvoorbehoud van FB op de zaak.

 

Artikel 10
Alle door FB geleverde zaken blijven haar eigendom zolang zij enige vordering, uit welken hoofde dan ook, op de klant heeft. Gedurende deze tijd is de klant gehouden deze zaken gescheiden van andere zaken en duidelijk geïdentificeerd als eigendom van FB te bewaren. De klant mag de machine-kenmerken en de naam van FB niet van de zaak verwijderen zolang FB niet geheel voldaan is. In geval een derde (of een deurwaarder namens een derde) meent enig recht op de door FB aan de klant geleverde zaak te hebben en FB is nog niet geheel door
de klant voldaan, dan dient de klant deze derde erop te wijzen dat de eigendom van de betreffende zaak onder een eigendomsvoorbehoud van FB valt. Zo lang FB nog enig bedrag van de klant te vorderen heeft, staat het de klant niet vrij om de machine te verplaatsen naar een ander adres en/of de machine te vervreemden en/of al dan niet gratis aan derden in gebruik geven, een en ander behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van FB. Indien FB haar eigendomsvoorbehoud inroept dient de klant terstond aan afgifte van de za(a)k(en) aan FB mede te werken.

 

Artikel 11
De klant is gehouden alle onder de (voorbehouden) eigendomsrechten van FB vallende zaken als een goed huisvader te beheren en zorg te dragen voor een adequate dekking tegen diefstal, schade en brand en desverlangd aan FB een kopie van de polis te verstrekken.

 

Artikel 12
Het hiervoor omschreven eigendomsvoorbehoud laat onverlet het recht van de klant om binnen het kader van zijn normale bedrijfsvoering de door FB aan hem geleverde zaken te gebruiken, zolang FB haar eigendomsvoorbehoud niet inroept of de overeenkomst tussentijds beëindigt door opzegging of ontbinding. Indien de klant, na van FB verkregen schriftelijke toestemming, de afgeleverde zaak be- of verwerkt, wordt FB (mede)eigenaar van de (mede) daaruit gevormde zaak en houdt de klant deze zaak automatisch voor FB.

 

Artikel 13
Indien de klant met voldoening aan enige verplichting jegens FB in gebreke is, is FB gerechtigd om een onder haar eigendomsvoorbehoud vallende zaak terug te nemen. Alle kosten die vallen op het ophalen komen voor rekening van de klant. Indien FB een zaak ophaalt is de klant gehouden de openstaande posten en of eventuele overeengekomen termijnen ineens aan FB te betalen en wel binnen één week na de dag van ophalen van de zaak.

 

Artikel 14
De overeengekomen levertermijnen zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van een levertermijn leidt derhalve nimmer tot enige aansprakelijkheid aan de zijde van FB. Bij niet tijdige levering dient de klant FB schriftelijk in gebreke te stellen. Indien de klant, na daartoe strekkende ingebrekestelling zijdens FB, de zaak op de afleverdatum niet afneemt, staat deze zaak voor een periode van 3 weken voor zijn rekening en risico bij FB opgeslagen. De opslagkosten bedragen 10% van de factuurwaarde van de zaak per maand, met een minimum van € 750,–. Indien de klant ook dan nog in gebreke blijft, is FB gerechtigd de overeenkomst door middel van een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden en staat het haar vrij deze zaak te verkopen.

 

Artikel 15
Een reclame wordt slechts in behandeling genomen indien deze binnen 8 dagen na levering schriftelijk bij FB is ingediend. De klant is gehouden op de dag van aflevering te onderzoeken of de door FB afgeleverde zaak aan de overeenkomst beantwoordt. De klant kan er geen beroep op doen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien hij het hiervoor beschreven onderzoek nalaat of FB niet binnen de termijn van 8 dagen van het gebrek in kennis stelt. Zichtbare gebreken dienen binnen 8 dagen na aflevering en verborgen gebreken onmiddellijk na ontdekking – doch uiterlijk één maand na die ontdekking – schriftelijk te worden gemeld aan FB. Ingeval van een gegronde reclame is FB gehouden, zulks te harer keuze, tot aflevering van het ontbrekende of verlening van een prijskorting of vervanging van de zaak of herstel van de zaak of restitutie van de koopprijs tegen teruggave van de afgeleverde zaak.

 

Artikel 16
FB is jegens de klant aansprakelijk voor schade als gevolg van een gebrek in het geleverde voor zover FB hiertegen is verzekerd en wel tot maximaal het bedrag van de verzekeringsuitkering. FB is jegens de klant aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van een medewerker van FB; de aansprakelijkheid van FB is beperkt tot de door de klant geleden schade die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van schuld van FB en komt slechts voor vergoeding in aanmerking indien FB hiervoor verzekerd is en wel tot maximaal het bedrag van de verzekeringsuitkering. Het bedrag van de door FB te vergoeden schade beloopt in alle gevallen nimmer meer dan 25% van het factuurbedrag. FB sluit iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade en/of bedrijfsschade (zoals bijvoorbeeld stagnatieschade of gederfde winst) uit. De klant vrijwaart FB voor alle aanspraken van derden wegens (product)aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een zaak.

 

Artikel 17
De klant is gehouden om zodanige technische voorzieningen te treffen en in stand te houden die passen bij het gebruik van de door FB geleverde zaken. De afgegeven fabrieks- en of garantievoorwaarden dienen strikt te worden nageleefd.

 

Artikel 18
Een door FB met de klant aangegane huur- of service-overeenkomst eindigt na ommekomst van de overeengekomen termijn, indien de klant de overeenkomst tijdig bij aangetekende brief of deurwaardersexploot en met inachtneming van een termijn van een maand voor het einde van de overeengekomen termijn, heeft opgezegd.

 

Artikel 19
Indien FB een zaak aan haar klant in bruikleen heeft gegeven of aan deze heeft verhuurd of in huurkoop heeft gegeven, is de klant gehouden om de betreffende zaak na het einde van de bruikleen c.q. huur c.q. huurkoop weer in goede staat bij FB af te leveren. De klant dient de zaak gedurende die periode deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden en desverlangd aan FB een kopie van de polis te verstrekken.

 

Artikel 20
Indien FB met haar klant een serviceovereenkomst heeft gesloten ten aanzien van door haar geleverde c.q. ter beschikking gestelde zaken, is FB gehouden het overeengekomen onderhoud zoveel als redelijkerwijs voor haar mogelijk is conform het overeengekomen schema uit te voeren; FB kan dit onderhoud door derden laten uitvoeren. In de serviceovereenkomst worden de wederzijdse verplichtingen opgenomen.

 

Artikel 21
Annulering dan wel wijziging van een met de klant gesloten overeenkomst kan slechts met toestemming van FB tot stand komen onder de door FB alsdan in alle redelijkheid te stellen nadere voorwaarden. FB behoudt zich het recht voor de klant te belasten met eventuele schade als gevolg van een annulering en/of wijziging.

 

Artikel 22
Alle door FB aan de klant en of derden verstrekte gegevensdragers – een en ander in de meest ruime zin des woords – zijn en blijven het intellectuele eigendom van FB. Zonder uitdrukkelijke toestemming van FB is het de klant niet toegestaan om intellectueel eigendom van FB te (laten) gebruiken in (publicitaire) uitingen zoals reclame, advertentie etc. Voor zover FB intellectueel eigendom van derden ter beschikking stelt aan de klant, geldt voornoemd verbod tevens ten aanzien van dat intellectuele eigendom. De klant vrijwaart FB voor alle aanspraken van deze derden wegens het gebruik van dit intellectuele eigendom.

 

Artikel 23
Derden (waaronder in voorkomend geval ook de klant begrepen) die ontwerpen, afbeeldingen, modellen en andere gegevensdragers en daarop voorkomende gegevens aan FB ter beschikking stellen garanderen aan FB dat deze tot hun vrije beschikking staan.

 

Artikel 24
FB staat in voor de deugdelijkheid en de kwaliteit van de door haar geleverde zaken en voor zover die deugdelijkheid en kwaliteit door haar toeleveranciers gegarandeerd kan worden en die garantie in het voorkomende geval wordt toegekend. Indien de klant tot genoegen van FB heeft bewezen dat de geleverde zaak niet voldoet aan de in het normale verkeer daaraan te stellen eisen,
zal FB de als gevolg daarvan ontstane gebreken kosteloos herstellen tenzij FB verkiest de geleverde zaak te vervangen. De garantieverplichting van FB vervalt indien de klant wijzigingen, reparaties of onderhoud anders dan volgens expliciete instructies door FB aan de zaken verricht of door derden doet verrichten, zomede bij gebruik daarvan niet passend bij de aard van de zaak en bij onoordeelkundig gebruik. Iedere garantie vervalt zodra de klant tekortschiet in enige verplichting jegens FB behoeft slechts uitvoering te geven aan haar garantieverplichtingen indien en voorzover de afgeleverde zaak zich in Benelux en Duitsland bevindt.

 

Artikel 25
De klant vrijwaart FB voor iedere aanspraak van derden – zowel materieel als immaterieel -terzake van of verband houdende met de door FB geleverde c.q. ter beschikking gestelde zaak.

 

Artikel 26
Mochten één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk niet rechtsgeldig zijn of van af worden geweken na onderling overleg, dan wordt hierdoor de geldigheid van de overige bepalingen niet beïnvloed. Iedere ongeldige bepaling zal worden vervangen door een bepaling die zo vergelijkbaar mogelijk is en het meest tegemoet komt aan het beoogde doel van de ongeldige bepaling.

 

Artikel 27
De overeenkomst tussen FB en de klant wordt uitsluitend beheerst door het Nederlands recht; toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. Alle geschillen tussen FB en de klant zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Rechtbank te ‘s-Hertogenbosch.
II. HUUR / BRUIKLEEN

 

Artikel 28 Toepasselijkheid
1. Deze algemene huurvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot de verhuur of bruikleen van zaken door of vanwege FB, alsmede de uitvoering daarvan.
2. Indien in de hiernavolgende bepalingen omtrent de (totstandkoming van de) overeenkomsten van huur en bruikleen wordt afgeweken van het algemene deel van de algemene voorwaarden (artikelen 1 tot en met 27), gaan de hiernavolgende bepalingen voor waarbij subsidiair de voorgaande bepalingen hebben te gelden.

 

Artikel 29 Aanvang huur
1. De huur vangt aan op de dag waarop het gehuurde aan de klant ter beschikking wordt gesteld, zijnde de datum van plaatsing.
2. Onder ter beschikking stellen wordt verstaan het op het, voor zoveel met het door FB gekozen vervoermiddel te bereiken, door de klant aangegeven adres geïnstalleerd achterlaten van het gehuurde, met dien verstande dat die installatie niet meer werkzaamheden omvat dan het aansluiten van het gehuurde op het reeds aanwezige stopcontact en (indien van toepassing) op een reeds aanwezige stopkraan en waterafvoer. Indien noodzakelijk dient door of vanwege de klant voornoemde stopkraan en /of waterafvoer en / of stopcontact te worden aangebracht.
3. De datum van ter beschikking stelling blijkt uit de afgiftebevestiging en die strekt in dat kader tot dwingend bewijs.
4. Ook zonder inontvangstneming door of namens de klant heeft FB aan haar verplichting tot terbeschikkingstelling van de huurzaken indachtig de overeenkomst voldaan, indien zij de huurzaken op de plaats van afgifte ter beschikking van de klant heeft gelaten. In dat geval worden de huurzaken geacht ter beschikking te zijn gesteld.. De klant dient binnen 48 uren aan FB eventuele gebreken in het ter beschikking gestelde schriftelijk kenbaar te maken, bij gebreke waarvan sprake is van de terbeschikkingstelling van zaken indachtig de overeenkomst.
Artikel 30 Einde huur
1. Indien de huur voor bepaalde tijd is aangegaan eindigt deze na ommekomst van de overeengekomen termijn, indien de klant deze middels een aangetekende brief opzegt minstens één maand voor de dag waarop de huurovereenkomst eindigt.
2. In het geval dat de huurovereenkomst, om welke reden dan ook, vroegtijdig eindigt (waaronder genomen ontbonden), dan is de klant gehouden aan FB een afkoopsom te betalen, gelijk aan 75% van de resterende looptijd in maanden te vermenigvuldigen met het basisuurtarief (resterende maanden X basishuurtarief X 75% = afkoopsom).

 

Artikel 31 Verplichtingen klant
1. De klant dient het FB mogelijk te maken dat de afgesproken werkzaamheden uit te voeren, waaronder wordt begrepen de aanwezigheid van correcte aansluitingen (elektriciteit, water en afvoer). Indien deze aansluitingen uiterlijk één dag daags voor de levering/installatie niet aanwezig zijn, is FB bevoegd een aanvullend bedrag van € 50,– excl. btw aan installatiekosten
in rekening te brengen. Indien FB oordeelt dat passende (veiligheids)maatregelen noodzakelijk zijn alvorens tot levering/installatie over te gaan is zij bevoegd op kosten van de klant daartoe maatregelen te treffen c.q. haar werkzaamheden op te schorten. Voor zover mogelijk gaat zij daarover eerst in overleg met de klant.
2. Eventuele werkzaamheden die de klant door derden uit laat voeren mogen de door FB uit te voeren werkzaamheden niet hinderen of vertragen.
3. De klant dient als een goed huisvader voor het gehuurde te zorgen, en de met die zorg gemoeide kosten voor haar rekening te nemen. Deze zorg omvat met name het onderhouden van het gehuurde, het gebruiken van het gehuurde overeenkomstig de aard en de bestemming daarvan alsook het gehuurde verplicht te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, diefstal etc.
4. Gehuurde zaken worden nimmer eigendom van de klant, tenzij zulks schriftelijk door FB aan de klant is bevestigd.
5. De klant dient FB te machtigen om de overeengekomen huursom per overeengekomen termijn (maand, kwartaal etc.) op de bankrekening van FB te doen bijschrijven.
6. De klant dient de gebruik- en eventuele veiligheidsinstructies die op het gehuurde zijn vermeld, dan wel door of vanwege FB worden gegeven, nauwgezet in acht te nemen.
7. Bij beëindiging van de huurovereenkomst ten gevolge van welke oorzaak dan ook, is de klant gehouden het gehuurde direct in dezelfde staat als waarin zij dit heeft ontvangen, onbeschadigd en gereinigd ter beschikking te stellen van FB. FB zal aanstonds na terbeschikkingstelling het gehuurde inspecteren en zal na die inspectie de klant schriftelijk opgave doen van eventuele manco’s en beschadigingen, waarvoor de klant aansprakelijk is.
8. Indien de klant niet in staat is, om welke reden dan ook, het gehuurde bij het einde van de huur op een alsdan vast te stellen (later) tijdstip wederom ter beschikking van FB te stellen en in verzuim is komen te verkeren ten aanzien van die verplichting, dan dient de klant aan FB de nieuwwaarde van het gehuurde te vergoeden, zulks onverminderd het FB toekomende recht om vergoeding van schade te vorderen.
9. Voor zoveel door FB nodig geoordeeld, dient de klant bij gelegenheid van de terbeschikkingstelling van het gehuurde contant de overeengekomen waarborgsom te voldoen. FB zal deze waarborgsom bij beëindiging van de huurovereenkomst aan de klant terugbetalen, indien de klant aan al haar verplichtingen jegens FB heeft voldaan. De klant machtigt FB om met de waarborgsom te verrekenen al hetgeen FB op enig moment al dan niet opeisbaar van de klant te vorderen heeft.
10. De klant verplicht zich jegens FB om elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk schriftelijk aan FB te melden. Zonder toestemming van FB mag de klant niet tot reparatie overgaan en / of daartoe opdracht geven.
11. De klant is gehouden om de ingrediënten van de met het gehuurde te bereiden c.q. te bewaren producten – waaronder ook begrepen de aanverwante producten – exclusief te betrekken van FB.
12. De klant verstrekt aan FB de onherroepelijke bevoegdheid zich te allen tijde de plaats of plaatsen te betreden waar de door haar aan de klant verhuurde zaken zich bevinden en deze te (doen) onderzoeken dan wel deze tot zich te (doen) nemen. De klant is verplicht aan één en ander haar medewerking te verlenen

 

Artikel 32 Aanvullende verplichtingen bij bruikleen
De klant dient per maand een tevoren overeen te komen minimale hoeveelheid ingrediënten van Frozen Brothers BV af te nemen. Indien de klant aan deze verplichting niet voldoet, heeft FB het recht om het (in geld uitgedrukte) verschil tussen de overeengekomen minimaal verplichte afnam en de daadwerkelijke afname aan de klant te factureren, zulks naast de rechten zoals deze uit de overeenkomst en algemene voorwaarden voortvloeien.

 

Artikel 33 Aansprakelijkheid
1. De klant is aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde, daaraan ontstaan vanaf het moment dat de klant houder is van het gehuurde, tenzij zij aantoont, dat de schade is te wijten aan c.q. voor risico behoort te komen van FB.
2. De klant is aansprakelijk voor het geheel of gedeeltelijk teniet of verloren gaan van het gehuurde vanaf het moment dat de klant houder is van het gehuurde tijdens de huur ten gevolge van diefstal, verduistering, brand of welke andere oorzaak dan ook.
3. FB is niet aansprakelijk voor de werking/aanleg van bestaande installaties en aansluitingen, voor schade door bevriezing, blikseminslag, vervuiling van de binnenleiding, leidinglekkage of storingen in het gas- of elektriciteitsnet. FB is evenmin aansprakelijk in geval van overmacht of bedieningsfouten. Het niet correct functioneren van het gehuurde, al dan niet door het niet correct gebruiken daarvan, geeft de klant behoudens voorafgaande schriftelijke bevestiging door FB geen reden haar betalingsverplichtingen op te schorten.